Songs of the Month: October 2015

Niteworks – “Beul na h-Oidhche” ‘S e seo a’ chiad òrain air an clàr ùr aig Niteworks ‘s fhathast tha mi den bheachd gun e am fear as fheàrr.  Tha e a’ toirt còmhla a h-uile pìos cìuil leis a tha Niteworks ag obrachadh agus ann an doigh soirbheachail ‘s soilleir. The first song on Niteworks’ new album, this is still their best in my opinion.  It brings together all of the parts of Niteworks’ unique sound and does it in a clear and successful — Read more →

Niteworks – NW: Review

I often thought that a mix of traditional Highland music and electronic dance music could make a good genre, and I have looked around for it for a while.  Martyn Bennett’s music is definitely the closest to it, but as fantastic as he was it’s desperately sad that he died over ten years ago now.  I hadn’t heard the like of his music from anyone else, until this month. Niteworks have been around for a bit as it turns out, but this month sees the — Read more →

Niteworks – NW: Ath-sgrùdadh

Bha mi tric den bheachd gun dèanadh measgachadh de chiùil caran tradiseanta ‘s Gàidhealach ‘s ciùil dannsa eileagtronaigeach gu math, agus bha mi gal org fad ùine.  ‘S e an ceòl aig Martyn Bennett as fhaisge dhi, ach cho math ‘s a bha e gu sònraichte bochd chaoicheal e barrachd ‘s deich bliadhna air ais a-nis.  Cha robh mi air a leithid de cheòl a’ chluinntinn bho daoine sam bidh eile, gus a’ mhìos seo. Tha Niteworks air a bhith mun cuairt airson ùine a-nis — Read more →

Sign of the times

Tha am blog seo cuideachd ri fhaighinn anns a’Ghàidhlig an seo: Sanasan a’sealltainn mar a tha cùisean Road signs are almost the quintessential stick used to beat Gaelic, as those that take issue with the revival of part of Scotland’s heritage make perhaps one of the most visual representations of Gaelic re-emerging from the shadows the target of vitriol and scorn.  This week Twitter has been awash with ill-will and misguided attacks towards the language, and none of it has been deserved. Gaelic was put on — Read more →

Sanasan a’sealltainn mar a tha cùisean

‘S e sanasan-rathaid ‘s dòcha na saigheadan a th’air loisgeadh air a Ghàidhlig as trice, leis an fheadhainn a tha eas-aontachadh le ath-bheòthachadh de phàirt cudromach de dualchais na h-Alba a’dheanamh targaid de na sanasan ‘s a’magadh ‘s a’toirt ionnsaigh air aon de na iomhaighean as follasaiche de ais-tilleadh a Ghàidhlig.  Tha a chànan air a bhith fo ionnsaigh chlaoin air Twitter an seachdainn-sa, ged nach eil adhbhar sam bith air a shon. Chaidh Gàidhlig a’chur air sanasan-rathaid mar dòigh faicsinneachd chànan a th’air a — Read more →