Rhetoric of Separatism

The official general election campaign begins at the end of this month, but anyone following the news or politics will know that we are well into the election season already. We’ve had the debate debate, we have politicians promising things left right and centre should they be the chosen ones elected to govern and we’ve also had the political sledging that goes hand-in-hand with electioneering, in trying to portray all the other choices as wrong and that their party is the only one that will — Read more →

Fluent or Native?

This is an English translation of the original piece: Fileanta neo Native? One of the things you can’t avoid as a Gaelic speaker is your fluency in the language.  Without doubt the same thing exists in English – you think differently of people depending on their different abilities in the language – but with a language with as many learners as Gaelic, and with the big role they are playing in revitalising it, it’s very obvious within the Gaelic community. Even though different levels of Gaelic — Read more →

Fileanta neo Native?

‘S e aon de na rudan air nach b’ urrainn dhut teicheadh mar luchd-labhairt na Gàidhlig do fileantachd sa chànan.  Gu cìnnteach tha an aon rud anns sa Bheurla –  tha sibh a’ smaoineachadh diofar rudan de daoine le diofar comasan sa chanan – ach le cànan le an uiread de luchd-ionnsachaidh ‘s a th’aig a Ghàidhlig, agus am pàirt mòr a tha iad a’ gabhail ann a bhith ag ath-bheothachadh a chànan, tha e gu math follaiseach ann an coimhearsnachdan Gàidhlig. Ged a tha — Read more →

Songs of the Month: February 2015

Runrig – “Faileas air an Airigh” (feat. Julie Fowlis) A mhìos seo, cheannaich mi a chlàr bhon cuirm Party on the Moor a bh’aig Runrig a bhòn-uiridh anns a’ Bhlàr Dhubh airson an 40mh cò-latha-breith aca agus ‘s e seo an òran as toigh leam as fheàrr bhon oidhche ud. ‘S e òran àlainn a th’ann le clarsach sa chùil ‘s faclan boidheach mu dheidhinn fear ag eilthireach ‘s e cuimhneachadh air an tìr ‘s an gaol aice a dh’fhàg e. ‘S e am pàirt as — Read more →